№ 40

Designers:
Anastasiya Makurina
Dmitry Kalmykov
2022