№ 87

Designers:
Anastasiya Makurina
Dmitry Kalmykov
2018