№ 42

Designers:
Anastasiya Makurina
Dmitry Kalmykov
2016