№ 35

Designers:
Anastasiya Makurina
Dmitry Kalmykov
2019