№ 28

Designers:
Dmitry Kalmykov
Anastasiya Makurina
2020