№ 265

Designers:
Dmitry Kalmykov
Anastasiya Makurina
2016