№ 23

Designers:
Dmitry Kalmykov
Anastasiya Makurina
2019