№ 21

Architect:
Ivan Stolyarov
Designers:
Anastasiya Makurina
Alexandra Andreyashchenko
Dmitry Kalmykov
2013