№ 188

Designers:
Anastasiya Makurina
Dmitry Kalmykov
2017