№ 17

Designers:
Dmitry Kalmykov
Anastasiya Makurina
2017